Zabytek z tarczą

Akcja „Zabytek z tarczą” na Ziemi Lubaczowskiej

Zachęcamy właścicieli zabytków nieruchomych z terenu powiatu lubaczowskiego do umieszczenia na zabytkach znaku Błękitnej Tarczy w ramach akcji „Zabytek z tarczą”. Dzięki temu zwiększy się świadomość mieszkańców i turystów na temat bezcennej wartości dziedzictwa kulturowego w naszym regionie, podlegającego ochronie z mocy prawa! Uda się także ograniczyć akty wandalizmu w stosunku do zabytków.

Błękitna Tarcza (ang. Blue Shield) jest kulturowym odpowiednikiem Czerwonego Krzyża. Jej wzór, symbolikę i przeznaczenie określono w czasie konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze 14 maja 1954 r. Zgodnie z zapisami konwencji, podstawowym celem znaku Błękitnej Tarczy jest zapewnienie obiektom, na których się znajduje, ochrony przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego. Autorem emblematu jest prof. Jan Zachwatowicz, znany z koncepcji powojennej odbudowy Starego Miasta w Warszawie, który w latach 1945–1957 pełnił funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.

Błękitna Tarcza jest również nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami, a także instytucjami związanymi z obiektami zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego. Komitet Błękitnej Tarczy funkcjonuje zgodnie z zapisami II Protokołu konwencji haskiej. Jego polski odpowiednik powstał w 2002 r.

Oznakowanie zabytków podlegających ochronie na terenie naszego powiatu jest wyłączną kompetencją Starosty Lubaczowskiego.

Umieszczanie znaku „Błękitnej Tarczy” na zabytkach powiatu lubaczowskiego zapoczątkowało w 2014 r. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie we współpracy ze Starostą Lubaczowskim i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Oznakowano wówczas 9 drewnianych świątyń greckokatolickich, które stanowiły własność Skarbu Państwa. Były to: cerkiew św. Paraskewy w Radrużu, dawna cerkiew św. Mikołaja w Radrużu, cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny w Chotylubiu, cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie, cerkiew św. Michała Archanioła w Moszczanicy, cerkiew św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach, cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wólce Żmijowskiej oraz cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Żmijowiskach.

Jest to bardzo niewielka liczba wobec przeszło 200 obiektów nieruchomych z powiatu lubaczowskiego, które wpisano do rejestru zabytków. Jest wśród nich nie tylko drewniana i murowana architektura sakralna, ale także zespoły dworsko-pałacowe, zabytki techniki, obiekty mieszkalne i gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie w ramach akcji „Zabytek z tarczą”, w ramach której Błękitna Tarcza znajdzie się na wszystkich obiektach zabytkowych w naszym regionie.

Jak dołączyć do akcji?

Aby dołączyć do akcji właściciele zabytków powinni zwrócić się do Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

– pocztą tradycyjną: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem „Zabytek z tarczą”,

– mailowo: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zabytek z tarczą”,

dostarczając zgodę na oznakowanie zabytku (należy podać: nazwę zabytku, adres zabytku, numer i datę wpisu do rejestru zabytków) oraz załączając kserokopię lub skan dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania zabytkiem.

Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku, a znakowanie zabytków będzie odbywało się raz na kwartał.

Po złożeniu wniosków przez właścicieli, o zgodę na zawieszenie Błękitnej Tarczy do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w imieniu Starosty Lubaczowskiego, wystąpi Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Centrum Kultury sfinansuje również wydruk tabliczek oraz zamocuje je na obiektach zabytkowych. Podejmiemy starania, aby oznakowanie było dobrze widoczne, nie psuło estetyki elewacji oraz wartości zabytkowej i widokowej obiektów.

Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać u Krzysztofa Stępnia: e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel.: (16) 632 11 26

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Stępień

Telefon:

(16) 632 11 26

E-mail:

krzysztof.stepien[at]pckl.pl

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Kultury

w Lubaczowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów