Rejestr zabytków

Rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego

Gmina Horyniec-Zdrój

Poniżej przedstawiamy rejestr zabytków z terenu powiatu lubaczowskiego, prowadzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Obecny wykaz przedstawia stan z dnia 14 maja 2020 r. i będzie na bieżąco aktualizowany – zgodnie z podejmowanymi w stosunku do zabytków działaniami – przez pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Rejestr zabytków jest najbardziej powszechną, ustawową formą ochrony zabytków w Polsce. Właściciele zabytków rejestrowych posiadają przywileje i obowiązki, które określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny.

Dziewięcierz

Cmentarz greckokatolicki

Założony w poł. XIX w., nieczynny, nr rej.: A-372 z 12 IX 1990 r.

Pozostałości zespołu cerkiewnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Fundamenty murowanej cerkwi, pozostałości murowanego budynku kostnicy, mur ogrodzeniowy z czterema kapliczkami i dwiema bramami, poł. XIX w., kamienny krzyż misyjny z 1927 r., nr rej. A-1416 z 12 VIII 2016 r., dz. nr 171

Horyniec-Zdrój

Zespół klasztorny franciszkanów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Murowany kościół  i klasztor z drugiej połowy XVIII w., ul. Marii Konopnickiej, nr rej.: A-292 z 31 X 1949 r., wyposażenie kościoła, nr rej. B-37 z 9 VIII  2001 r., wystrój malarski, nr rej. B-934 z 4 VI 2019 r.

Cmentarz komunalny

Założony pod koniec XIX w., ul. Wojska Polskiego, murowana kaplica – mauzoleum rodziny Ponińskich, nr rej.: A-159 z 3 XI 1986 r., dwie murowane bramy wejściowe na teren cmentarza komunalnego, nr rej. A-1382 z 19 II 2016 r., nagrobki, nr rej. B-896 z 26 II 2018 r.

Cmentarz wojenny żołnierzy polskich poległych w 1918 i 1948 r.

Położony przy ul. Wojska Polskiego, nr rej.: A-376 z 19 IX 1990 r., zm. A-961 z 7 VI 2017 r.,  dz. nr 1892

Zespół pałacowy

Murowane: pałac (XVII w.) i oficyna (XIX w.), park pałacowy (pocz. XIX w.), ul. Jana III Sobieskiego, obecnie Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka, nr rej.: A-451 z 11 VII 1991 r., A-1585 z 13 XII 2018 r., dz. nr 2374

Teatr dworski

Obiekt murowany, 1846 r., ul. Jana III Sobieskiego, obecnie Gminny Ośrodek Kultury, nr rej.: A-198 z 29 V 1968 r.

Kaplica dworska

Obiekt murowany, 1818 r., ul. Zdrojowa, do lat powojennych cerkiew greckokatolicka, od 1984 r., po rozbudowie, kościół zdrojowy rzymskokatolicki pw. bł. Jakuba Strzemię z przeznaczeniem dla potrzeb kuracjuszy, nr rej.: A-32 z 20 VI 2001 r.,

Park zdrojowy

Założony na przełomie XIX/XX w., aleja Przyjaźni, ul. Adama Mickiewicza, nr rej.: A-548 z 8 IV 1993 r.

Krzywe

Cmentarz greckokatolicki

Założony w poł. XIX w., nieczynny, drewniana dzwonnica cmentarna z poł. XIX w., nr rej.: A-134 z 7 XI 2005 r.

Monasterz

Pozostałości klasztoru bazylianów

Murowane cztery piwnice, ogrodzenie z dwiema bramami, studnia, nieczynny cmentarz greckokatolicki, XVIII–XX w., cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-615 z 2 VIII 1993 r., zm. A-1513 z 25 I 2018 r.

Nowe Brusno

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii

Wzniesiona w 1713 r., drewniana, r., obecnie filia Muzeum Kresów w Lubaczowie (w trakcie zagospodarowania), nr rej.: A-223 z 12 VI 1987 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony na pocz. XIX w., nieczynny, nr rej.: A-392 z 15 XI 1990 r.

Pomnik Niepodległości

Wzniesiony w 1928 r., z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości, nr rej. A-1224 z 18 II 2014 r., dz. nr 2565/1 i 2565/2

Nowiny Horynieckie

Kaplica rzymskokatolicka pw. św. Antoniego

Wzniesiona w 1896 r., drewniana, wraz z otoczeniem leśnym, nr rej.: A-40 z 21 IX 2001 r.

Podemszczyzna

Cmentarz greckokatolicki

Założony w 2 poł. XIX w., nieczynny, nr rej.: A-394 z 29 XII 1990 r.

Polanka Horyniecka (Stare Brusno)

Cmentarz greckokatolicki

Założony w I poł. XIX w., nieczynny, nr rej.: A-167 z 15 XII 1986 r.

Prusie

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Wzniesiona w 1887 r., drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – filia parafii pw. św. Józefa Robotnika w Werchracie, drewniana dzwonnica, nr rej.: A-243 z 19 VIII 1987 r.

Cmentarz greckokatolicki

Założony w 1 poł. XIX w., obecnie cmentarz komunalny, nr rej.: A-391 z 21 X 1990 r.

Radruż

Zespół cerkiewno-cmentarny greckokatolicki pw. św. Paraskewii

Drewniane: cerkiew (1583 r.) i dzwonnica (XVII w.), starodrzew, nr rej.: A-435 z 10 V 1960 r. i z 15 XII 1986 r. W 2013 r. zespół wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO – drewniane cerkwie polskiego i ukraińskiego regionu Karpat, a w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii, nadany przez Prezydenta RP

  • Dwa cmentarze greckokatolickie, wraz ze starodrzewem, nr rej.: A-166 z 15 XII 1986 r.
  • Murowane: dom diaka/kostnica (XVII–XIX w.), ogrodzenie z dwiema bramami (XVII w.), budynek świetlicy wiejskiej „Proświta” (1930 r., w latach 2017–2018 rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną), cmentarz przycerkiewny – 4 nagrobki z XVIII i XIX w., w tym krypta Andruszewskich, nr rej.: A-421 z 14 VI 2010 r.
  • Elementy wyposażenia oraz polichromia cerkwi (50 obiektów), nr rej.: B-475 z 23 XI 2011 r., B-544 z 2 VIII 2012 r.
  • Otoczenie zespołu cerkiewno-cmentarnego, dz. nr 171/4 oraz część działek 175/1 i 219/1, nr rej. A-912 z 8 X 2012 r.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Wzniesiona w latach 1930–1931, drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Śnieżnej – filia parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Horyńcu-Zdroju, nr rej.: A-33 z 22 VIII 2001 r.

Werchrata

Cmentarz greckokatolicki

Założony na pocz. XX w., obecnie cmentarz komunalny, nr rej.: A-371 z 10 IX 1990 r.

Wólka Horyniecka

Zagroda nr 19

Drewniane: chałupa (XIX/XX w.) i budynek gospodarczy (1921–1930 r.), nr rej.: A-1441 z 10 II 2017 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania w związku z rejestrem zabytków lub chciałbyś uzupełnić posiadane przez nas informacje – prosimy o kontakt!

Osoba do kontaktu: Krzysztof Stępień

e-mail: krzysztof.stepien[at]pckl.pl, tel. (16) 632 11 26