Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rodo), przekazujemy poniżej informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, adres e-mail: sekretariat@pckl.pl, tel. (+48) 16 632 11 26.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, z którym możecie się Państwo kontaktować, jest Justyna Ciechanowska, adres e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. podjęcie działań w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną;

2. realizacji uzasadnionych interesów Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, takich jak obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; utrzymywanie relacji z kontrahentami i innymi podmiotami;

3. przetwarzanie danych w ramach prowadzonych rekrutacji pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy;

4. realizacji projektów, konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie;

5. innych celów, na podstawie Państwa szczególnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez Centrum Kultury Państwa danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. b. w zakresie zawieranych umów; art. 6 ust. 1 lit. c w odniesieniu do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; art 6 ust. 1 lit. a dla przetwarzania na podstawie zgody; oraz art. 6 ust. 1 lit. f w przypadkach przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, wskazanych powyżej. W określonych sytuacjach zbierane przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie dane mogą obejmować szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury na podstawie umowy powierzenia.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres:

1. obowiązywania umowy;

2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa;

3. do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy lub innego stosunku prawnego;

4. wycofania zgody.

VI. PAŃSTWA PRAWA
Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo do sprostowania danych osobowych;

3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa dane osobowe (w sytuacji gdy dane zbierane przez Centrum Kultury pochodzą bezpośrednio od Państwa) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie (jeśli przetwarzanie oparte jest o Państwa zgodę) jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umów, świadczenia usług lub uczestnictwa w projektach, konkursach, czy organizowanych przez Centrum Kultury wydarzeniach. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na ważność wcześniejszego przetwarzania.